Program a podstawa programowa

Treści nauczania, zawarte w projekcie Od grosika do złotówki, zgodne są z założeniami podstawy programowej*. Umożliwiają włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej i wdrażanie programu w ramach kształcenia zintegrowanego.

Projekt ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. Zastosowana zasada korelacji treści kształcenia umożliwia uczniom całościowe postrzeganie zarówno przyczyn sformułowanych problemów, jak i sposobów ich rozwiązywania.

Program  został skonstruowany tak, aby sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…).