Od grosika do złotówki

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

UCZEŃ
  • nabywa umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabywa wiedzę o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,
  • uczestniczy w comiesięcznych konkursach Grosikowa Gazetka Miesiąca.
NAUCZYCIEL
  • otrzymuje pakiet materiałów i narzędzi dydaktycznych,
  • ma możliwość konsultacji treści programowych z trenerami oraz koordynatorem programu,
  • samodzielnie dobiera tematykę i zadania o różnym stopniu trudności co pozwala na włącznie treści programu w cykl kształcenia zintegrowanego.
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
  • aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci,
  • pełnią rolę konsultantów dokonując analizy w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej,
  • biorą udział w organizowanych wydarzeniach szkolnych dedykowanych programowi. 

Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej” korzystał w okresie od 01.03.2020 roku do 31.12.2021 roku z dofinansowania o wartości 106 042,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.