Konkurs Przygody przedsiębiorczego GrosikaOgłaszamy Ogólnopolski Konkurs pt.

Przygody przedsiębiorczego Grosika

Celem konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczestników projektu
Od grosika do złotówki.

REGULAMIN KONKURSU
§1
INFORMACJE WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w konkursie „Przygody przedsiębiorczego Grosika” (zwanym dalej Konkursem).
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych realizujących w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 program „Od grosika do złotówki”.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (dalej: FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok. 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwana dalej Organizatorem).
4. Partnerami projektu „Od grosika do złotówki” są: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (dalej: WIB) oraz Fundacja Banku Pekao SA.
5. Celem konkursu jest utrwalenie przez uczniów wiedzy z zakresu przedsiębiorczości nabytej podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Od grosika do złotówki”.
6. W roku 2024 przypada setna rocznica wydania książki Janusza Korczaka pt. „Bankructwo małego Dżeka”. W roku szkolnym 2023/24 uczniowie realizujący
program „Od grosika do złotówki” mają szansę pozyskania cennej wiedzy w oparciu o lekturę książki i/lub słuchowiska pt. „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”.
7. Konkurs trwa od 22.04.2024 r. do 24.05.2024 r.
8. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja składająca się z przedstawicieli Partnerów tegorocznej edycji programu.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
10. Regulamin jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/ w zakładce Konkursy.

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu „Przygody przedsiębiorczego Grosika” jest opisanie w formie komiksu wymarzonej podróży, w trakcie której główny bohater – Grosik, ma pewną misję. Wskazówki: Janusz Korczak – pisarz i nauczyciel – już 100 lat temu wyznawał zasadę, że dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy i nauczyć się nimi gospodarować. Te same wartości przyświecają programowi „Od grosika do złotówki”. Treścią pracy konkursowej (komiks) ma być historia stanowiąca zamkniętą całość, gdzie Grosik ma w ciekawy i interesujący sposób opowiedzieć swoim przyjaciołom o roli pieniądza, oszczędzaniu i jaką ma dla nas wartość.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Pracę można wykonać indywidualnie lub w zespołach (max. 3 uczniów).
4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną, na adres Organizatora, pracy konkursowej w formacie pdf lub jpg, wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszenia do udziału w Konkursie.
5. Każda zeskanowana Praca Konkursowa musi zawierać metryczkę (na odwrocie pracy) zawierającą czytelne informacje:
− imię, nazwisko nauczyciela,
− numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, klasa, szkoła i miejscowość.
6. Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika (również komputerowa) oraz techniki mieszane. Prace powinny mieć orientację pionową i zawrzeć się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm). Minimalna objętość pracy – 4 kadry.
7. Prace Konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia oraz informacjami, o których mowa w punkcie nr 5, należy przesyłać na adres e-mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl, wpisując w temacie: „Przygody przedsiębiorczego Grosika”.
8. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 24.05.2024 r. włącznie. Prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
9. Nie będą dopuszczane do Konkursu Prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
10. Po rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu laureatów Konkursu (I, II i III miejsce) Organizator skieruje prośbę o nadesłanie oryginalnych Prac pocztą na adres: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Bielawska 6 lok. 20, 02-511 Warszawa, z dopiskiem „Przygody przedsiębiorczego Grosika”.
11. Prace konkursowe laureatów nie będą zwracane autorom.
12. Nauczyciel (opiekun Uczestników) może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych różnych Uczestników, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może przesłać na Konkurs jedną Pracę Konkursową.

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Kryteria oceny prawidłowo zgłoszonych Prac Konkursowych to:
a) zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu,
b) oryginalność pomysłu i kreatywność autora lub zespołu,
c) estetyka (elementy dobrze współgrają ze sobą, odpowiednio wykorzystano pustą
przestrzeń).
2. Jury w składzie: przedstawiciele Partnerów projektu oraz Organizatora, dokona oceny prawidłowo zgłoszonych i zakwalifikowanych do Konkursu prac zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 1, i wyłoni 3 (trzy) najlepsze Prace.
3. Decyzja Jury jest ostateczna.
4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu do dnia 07.06.2024 roku.
5. Organizator przewiduje w Konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów trzech miejsc (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz dyplomy dla ich nauczycieli-opiekunów.
6. Żadnemu z laureatów nagród nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrody pieniężne lub nagrody innego rodzaju.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Nauczyciel-opiekun oraz opiekun prawny Uczestnika, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) do Prac Konkursowych nadesłanych w Konkursie.
2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (jego opiekun prawny) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się do Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w tym w szczególności:
a. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d. udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
e. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
f. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
g. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
h. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
4. Laureaci Konkursu (I, II i III miejsce), upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu, autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
a. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
b. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
c. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Bogusława Rajska; mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu, jak i Nauczyciele – opiekunowie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz nauczycieli-opiekunów jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów prowadzących ewaluację zewnętrzną programu oraz podmiotów i osób współpracujących z Administratorem w celu prawidłowej realizacji programu.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania, rozliczenia i zakończenia programu.
5. Uczestnicy Konkursu, nauczyciele – opiekunowie oraz opiekunowie prawni Uczestników, mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych do ich sprostowania i aktualizacji jeśli nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym, a także mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 6 lok. 20.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/
2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie https://od-grosika-do- zlotowki.junior.org.pl/ i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.