O programie

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Realizowany jest od 2007 r. W tym czasie udział wzięło w nim ponad 157 000 uczniów i prawie 240 000 ich rodziców oraz około 7500 nauczycieli z ponad 3400 szkół ze wszystkich województw.

Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
 

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,

  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.
Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.


Від грошика до злотівки - це проєкт, орієнтований на учнів других класів початкових шкіл, які продовжують його реалізацію у третьому класі. Проєкт реалізується з 2007 року. За цей час у ньому взяло участь понад 157 000 учнів та майже 240 000 їхніх батьків, а також близько 7 500 вчителів з понад 3 400 шкіл у всіх воєводствах.

Тематика проєкту охоплює основні поняття фінансів та підприємництва (гроші, заробіток, раціональні витрати, заощадження, інвестування). Вона також широко розкриває  питання безпеки, точного прогнозування та способи уникнення різних ризиків.

Основні завдання програми:  

  • Набуття дітьми навичок раціонального розпорядження грошима, визначення пріоритетів при витратах та заощадженнях;
  • Набуття учнями знань про фінансові аспекти небезпечних подій.  Особливий акцент на ризики та безпечну поведінку.

 Пропозиції, що містяться в програмі, є унікальними на польському освітньому ринку, які збагачують досвід дітей знаннями та навичками в галузі безпеки, а також є корисними в сучасному світі як початок освіти для наймолодших.

Заходи, що проводяться в рамках програми "Від грошика до злотівки", спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів та їхніх практичних навичок реалізуються у цікавій, ігровій атмосфері. Діти виконують завдання різного рівня складності і в результаті розвивають самостійність у прийнятті рішень, які впливають на їхні фінанси та безпеку, а також зміцнюють впевненість у власних силах і здібностях.