Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Konkurs "Z Grosikiem do banku"

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia

Ogłaszamy konkurs plastyczny na komiks pod hasłem
Z Grosikiem do banku.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Od grosika do złotówki.

Używając komputera, kredek czy pędzla,
wieczorem lub o poranku,
wykonaj komiks na temat 
„Z Grosikiem do banku”
.

REGULAMIN KONKURSU
„Z GROSIKIEM DO BANKU”
w ramach projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów klas drugich szkół podstawowych, realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Od grosika do złotówki”, w konkursie „Z Grosikiem do banku” (zwanym dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwanym dalej Organizatorem) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 3. Partnerem projektu „Od grosika do złotówki” jest Union Investment TFI (UI TFI).
 4. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (WIB) i Union Investment TFI (UI TFI).
 5. Udział w konkursie pozwala na utrwalenie przez uczniów wiedzy nabytej podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Od grosika do złotówki”.
 6. Konkurs trwa od 08.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
 7. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury w składzie: przedstawiciel FMP, przedstawiciel WIB oraz przedstawiciel UI TFI.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/

§ 2
ZASADY KONKURSU

 1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Od grosika do złotówki” w roku szkolnym 2017/18.
 2. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną na adres boguslawa.rajska@junior.org.pl, do dnia 25.05.2018 r. Karty Zgłoszenia do udziału w Konkursie, dostępnej na stronie internetowej https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu ukazującego rolę i funkcje banku.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną zgodnie z tematem konkursu.
 5. Prace należy wykonać na minimum 3 oddzielnych kartkach formatu A4.
 6. Kolejne sceny w komiksie powinny być ponumerowane na odwrocie. Wszystkie obrazki stanowiące komiks należy spiąć zszywaczem w lewym górnym rogu.
  Na odwrocie ostatniego rysunku (w prawym dolnym rogu) należy zamieścić czytelnie informacje:
  • imię, nazwisko nauczyciela,
  • numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, klasa, szkoła i miejscowość,
  • tytuł pracy. Kryteria oceny: zakładany cel oraz efekty realizacji ćwiczenia, różnorodność środków przekazu treści, oryginalność, zasięg – liczebność uczestników, możliwości dalszego wykorzystania materiału.
 7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Z Grosikiem do banku”.
 8. Wraz z Pracami należy nadesłać oryginał Karty Zgłoszenia.
 9. Termin nadsyłania Prac Konkursowych upływa 30.05.2018  r. (liczy się data stempla pocztowego). Uwaga: Ze względu na możliwość dłuższej realizacji doręczenia Prac, zalecane jest wysłanie ich przesyłką priorytetową.
 10. Jeden nauczyciel może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną Pracę.
 11. Nie będą dopuszczane do Konkursu Prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nadesłane prace oceniane będą przez Jury.
 2. Jury w składzie: przedstawiciel FMP, przedstawiciel WIB oraz przedstawiciel UI TFI wyłoni 3 najlepsze prace.
 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi 11 czerwca 2018  roku.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.
 5. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody dla trzech autorów najlepszych Prac oraz dyplomy dla nauczycieli-opiekunów.
 6. Żadnemu z laureatów nagród nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik będący Nauczycielem oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika będącego Uczniem, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) do utworów (Prac Konkursowych) nadesłanych w Konkursie.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się do Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w tym w szczególności:
  • w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
  • nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  • wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  • wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  • dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 4. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  • decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
  • decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
  • decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

 1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Bogusława Rajska; mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest szkoła, do której uczęszcza uczeń na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (test jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/ i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.