Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Konkurs "Z Grosikiem Bezpiecznikiem"

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia
 2. Kryteria oceniania

Ogłaszamy konkurs Z Grosikiem Bezpiecznikiem…
Z Grosikiem Bezpiecznikiem
czuć bezpiecznie się możesz
czy jesteś w szkole, czy w drodze nad morze,
w ogrodzie, w domu,
na wakacjach, w podróży…
Grosik zawsze dobrą radą nam posłuży.
Zawsze z całej swojej mocy
dłoń wyciąga do pomocy.”


Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do stosowania bezpiecznych zachowań, kształtowanych podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Od grosika do złotówki.

REGULAMIN KONKURSU „Z GROSIKIEM BEZPIECZNIKIEM”
w ramach projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”
§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w konkursie „Zdrowe rymowanki” (zwanym dalej Konkursem).
 2. Konkurs jest kierowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Od grosika do złotówki”,
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (dalej: FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwana dalej Organizatorem).
 4. Partnerami projektu „Od grosika do złotówki” są: PZU Pomoc To Moc (dalej: PZU PTM) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (dalej: WIB).
 5. Celem konkursu jest utrwalenie przez uczniów wiedzy nabytej podczas zajęć realizowanych w ramach projektu „Od grosika do złotówki”.
 6. Konkurs trwa od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r., przy czym termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 27.11.2019 r.
 7. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury w składzie: Przedstawiciel FMP, Przedstawiciel PZU PTM oraz Przedstawiciel WIB.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/

§ 2
ZASADY KONKURSU

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Od grosika
 2. do złotówki” w roku szkolnym 2019/20 (dalej: Uczestnicy).
 3. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie plakatu ściśle związanego z tematem Konkursu (dalej: praca konkursowa).
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden plakat.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną, na adres Organizatora, pracy konkursowej w formie zdjęcia (JPG), wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszenia do udziału w Konkursie. Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej programu: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/.
 6. Każda Praca Konkursowa musi zawierać czytelne informacje:
  • imię, nazwisko nauczyciela,
  • numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, klasa, szkoła i miejscowość,

Powyższe dane należy umieścić na odwrocie pracy.

 1. Prace Konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia oraz informacjami, o których mowa w punkcie 5 należy przesyłać na adres e-mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl wpisując w temacie: „Konkurs Z Grosikiem Bezpiecznikiem…”.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 27.11.2019 r. włącznie. Prace nadesłane
 3. po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
 4. Nie będą dopuszczane do Konkursu Prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
 5. Po rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu laureatów Konkursu (I, II I III miejsce) Organizator skieruje prośbę o nadesłanie oryginalnych Prac pocztą na adres: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Z Grosikiem Bezpiecznikiem…”.
 6. Nauczyciel (opiekun Uczestników) może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych różnych Uczestników, z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może przesłać na Konkurs nie więcej niż jedną Pracę Konkursową.

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Kryteria oceny prawidłowo zgłoszonych Prac Konkursowych to: zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oryginalność.
 2. Jury w składzie: 1 Przedstawiciel FMP, 1 Przedstawiciel PZU PTM oraz Przedstawiciel WIB, dokona oceny prawidłowo zgłoszonych i zakwalifikowanych do Konkursu prac zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 1 powyżej, i wyłoni 3 (trzy) najlepsze Prace.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu do dnia 4 grudnia 2019  roku.
 5. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody dla trzech autorów najlepszych Prac oraz dyplomy dla nauczycieli-opiekunów.
 6. Żadnemu z laureatów nagród nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE
 

 1. Nauczyciel-opiekun oraz opiekun prawny Uczestnika, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) do Prac Konkursowych nadesłanych w Konkursie.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (jego opiekun prawny) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się do Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia
 4. do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w tym w szczególności:
  a. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  d. udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
  e. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  f. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  g. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  h. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 5. Laureaci Konkursu (I, II I III miejsce), upoważniają Organizatora do wykonywania w ich imieniu, autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  a. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
  b. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
  c. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

 

 1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Bogusława Rajska; mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl
   

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu, jak i Nauczyciele – opiekunowie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz nauczycieli-opiekunów jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów prowadzących ewaluację zewnętrzną programu oraz podmiotów i osób współpracujących z Administratorem w celu prawidłowej realizacji programu.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania, rozliczenia i zakończenia programu.
 5. Uczestnicy Konkursu, nauczyciele – opiekunowie oraz opiekunowie prawmi Uczestników, mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych do ich sprostowania i aktualizacji jeśli nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym, a także mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: boguslawa.rajska@junior.org.pl lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/ i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.